Nowoczesny system gazów medycznych

Nasz szpital rozpoczął inwestycję, której zakres i efekt docelowy będzie unikalny wśród szpitali. To jedyne takie przedsięwzięcie w szpitalach w Polsce jeśli chodzi o rozmach, koszty i przede wszystkim zamierzony poziom bezpieczeństwa. To prace związane z przebudową systemu gazów medycznych. A te stanowią podstawę funkcjonowania szpitali. 

Pod długą nazwą Przebudowa i rozbudowa źródeł wytwarzania, magazynowania gazów medycznych oraz centralnej rozprężalni wraz z sieciami przesyłowymi gazów medycznych w systemie pierścieniowym zasilające budynki szpitalne w Uniwersteckim Szpitalu Klinicznym nr 2 PUM w Szczecinie kryją się roboty budowlane z zakresu przebudowy i wysoko zaawansowanej modernizacji systemu gazów medycznych na terenie szpitala. 

Całość prac obejmuje m.in.: roboty budowlane, roboty technologiczne, roboty sanitarne i instalacji teleinformatycznych, obsługę geodezyjną i geologiczną, wykonania prób, badań, rozruchu mechanicznego i technologicznego oraz odbiorów końcowych pozwalających na uruchomienie i eksploatację wykonanej instalacji. Zagospodarowany zostanie także teren wokół budynku gazów medycznych oraz tereny po robotach budowlanych na ciągach pieszo-jezdnych i miejsca po placu budowy (m.in. wymieniona zostanie nawierzchnia). 

 

SKALA INWESTYCJI

Budynek gazów medycznych
W ramach inwestycji powstanie budynek gazów medycznych, jako obiekt technologicznego zasilania systemu gazów medycznych z pomieszczeniami magazynu i rozprężalni gazów medycznych w butlach tj. tlenu medycznego (O2), podtlenku azotu (N20) i dwutlenku węgla (CO2) oraz pomieszczenia dla sprężarkowni, wytwarzającej sprężone powietrze na cele medyczne i cele techniczne. Powstanie tam zamknięty teren dla stacji tlenu ze zbiornikiem tlenu oraz parownicą (to system zamieniający stan skupienia tlenu z ciekłego na gazowy). 


Nowy budynek źródeł pomocniczych i rezerwowych tlenu
Obiekt, w którym obecnie zlokalizowane są źródła gazów medycznych: tlenu, podtlenku azotu wraz z częścią magazynową butli jest przestarzały zarówno technicznie, jak i technologicznie. Nowy budynek 
z technologią źródeł magazynowania i wytwarzania sprężonych gazów medycznych wraz ze zbiornikiem kriogenicznym tlenu medycznego i parownicą atmosferyczną tlenu oraz rozprężalnią gazów medycznych usytuowany będzie w części Szpitala u zbiegu ulic Połabskiej i Szpitalnej. 
Źródła magazynowania i wytwarzania gazów medycznych umożliwią jednoczesny przesył gazów do poszczególnych obiektów szpitala za pomocą nowych rurociągów systemu rozprowadzającego – sieci przesyłowej.


TLEN
System zasilania tlenem O2 zawierać będzie trzy niezależne źródła: główne źródło zasilania – skroplonego tlenu medycznego kriogenicznego magazynowanego w zbiorniku stacjonarnym, oraz pomocnicze źródło zasilania – sprężonego tlenu medycznego magazynowanego w butlach, i rezerwowe źródło zasilania – sprężonego tlenu medycznego magazynowanego w butlach. Każde źródło zasilania podłączone będzie trwale do rurociągowego systemu rozprowadzającego i uruchomi się automatycznie w przypadku awarii źródła głównego.


PODTLENEK AZOTU oraz DWUTLENEK WĘGLA
Ten sam schemat rozwiązania, co wyżej przyjęto przy wykonaniu systemu rurociągowego podtlenku azotu N20 oraz dwutlenku węgla CO2.
Wymieniona zostanie kompleksowo sieć przesyłowa tych gazów medycznych pomiędzy rozprężalnią gazów medycznych a poszczególnymi budynkami szpitala z oddziałami pacjentów. Znaczna część prac wykonywana będzie w kanałach technologicznych, które rozprowadzone są po całym terenie szpitala. Niewielka część wykonywana będzie poprzez prowadzenie instalacji w wykopach ziemnych.


Sterowanie i monitoring
Do sterowania i regulacji oraz monitoringu zespołów i urządzeń technologicznych gazów medycznych przewidziane jest stosowanie systemu BMS. To ciąg dalszy rozwoju systemu BMS w USK-2. System został wprowadzony do obsługi technicznej szpitala w ramach przebudowy kotłowni, a następnie rozwijany poprzez zautomatyzowanie węzłów cieplnych we wszystkich budynkach szpitala, podłączenie części systemów klimatyzacyjnych oraz w znacznym stopniu rozwinięty poprzez podłączenie do niego nowego budynku A2 oraz obecnie  wykańczanego budynku M.


Jak to było do tej pory?
Istniejący system rurociągów do sprężonych gazów medycznych i próżni został wybudowany na przestrzeni ostatnich kilkudziesięciu lat. Budowany był na zasadzie przebudowy lub rozbudowy istniejących systemów, zwłaszcza w zakresie źródeł wytwarzania, magazynowania oraz przesyłu gazów. W obiektach szpitalnych instalacje były remontowane zazwyczaj w trakcie kompleksowej przebudowy poszczególnych budynków, jednak nigdy nie była to kompleksowa modernizacja samego systemu gazów medycznych. Teraz przyszedł na to czas.


Do kiedy i za ile?
Inwestycja zakończy się po całkowitym zakończeniu wszystkich robót, potwierdzeniu dokonania rozruchu, uzyskaniu właściwych decyzji Urzędu Dozoru Technicznego, pozwoleń i uzgodnień właściwych podmiotów wymaganych do uzyskania pozwolenia na użytkowanie. Termin zakończenia inwestycji to początek II kwartału przyszłego roku. 
Koszt wykonania przedmiotu umowy to 8.593.115,44 zł netto / 9.880.876,54 zł brutto. Całość finansowana jest ze środków własnych Szpitala. 
Wykonawcą prac jest Przedsiębiorstwo Budowlane CIROKO Sp. z o. o. 

Nowoczesność, nakłady finansowe, bezpieczeństwo
To unikalna w skali kraju inwestycja z tego obszaru funkcjonowania placówki ochrony zdrowia, z kilku powodów:

  • olbrzymi rozmach inwestycji – zakres prac, wykorzystanie nowoczesnych technologii monitoringu zespołów i urządzeń technologicznych
  • kwota prawie 10 000 000 zł stanowi bardzo duży nakład finansowy i kompleksowe podejście do wymiany praktycznie całej instalacji, a nie wyłącznie jej naprawę poprzez częściowe remonty pojedynczych podzespołów całego systemu gazów medycznych
  • przede wszystkim bezpieczeństwo pacjentów – dbałość o spełnianie wymogów czystości gazów, ciągłe, płynne i niezakłócone dostawy gazów do stanowisk pacjentów na całym terenie szpitala oraz trójstopniowe zabezpieczenie magazynowania i przesyłu gazów na wypadek awarii.

 

CIEKAWOSTKI

Po co gazy medyczne w szpitalu i czym są?

Gazy medyczne są zarejestrowane jako produkty lecznicze. Podlegają wymogom jakościowym w zakresie czystości chemicznej, fizycznej (na zawartość cząstek stałych, o których często słyszymy w kontekście smogu) czy mikrobiologicznej.


Jaki lek-gaz medyczny podawany jest pacjentom w szpitalu i dlaczego?

Tlen (O
2) – wykorzystywany do oddychania komórkowego, przy niewydolności krążeniowej i oddechowej, by podwyższyć wysycenie hemoglobiny tlenem. W uproszczeniu – jeśli pacjent oddycha zbyt płytko, zasapuje się, nie dostarcza wówczas organizmowi odpowiedniej ilości tlenu we wdychanym powietrzu. Wówczas podajmy mu więcej tlenu z systemu gazów medycznych – pacjent oddycha w ten sam sposób, ale ilość dostarczanego tlenu jest większa. Tlen podawany jest z podłączeń gazów medycznych zamontowanych w ścianie przy łóżku pacjenta.


Sprężone powietrze – jest nośnikiem dla innych gazów lub leków, np. podczas usypiania pacjenta do operacji (podawane jest wówczas z lekami anestetycznymi).


Dwutlenek węgla (CO2) – stosowany na salach operacyjnych, podczas operacji laparoskopowych lub robotycznych, do powiększenia powłok brzusznych pacjenta, by uzyskać większą i lepszą widoczność jamy brzusznej podczas operacji (brzuch wówczas się „nadyma”). Podawany jest w całkowicie bezpiecznych dawkach, wydychane samodzielnie przez pacjenta i usuwane po operacji.


Podtlenek azotu (N2O) – potocznie nazywany gazem rozweselającym; używany w niewielkim stężeniu, ma działanie relaksujące, rozluźniające, przeciwbólowe; stosowany podczas porodów, by uśmierzyć bóle porodowe. 


Tlenek azotu (NO) – niezwykle ważny gaz medyczny, stosowany przede wszystkim w intensywnej terapii noworodków i u pacjentów po ciężkich operacjach kardiochirurgicznych; umożliwia rozszerzanie się naczyń krwionośnych i zwiększenie przepływu krwi, dzięki czemu można utrzymać podwyższony stopień wysycenia organizmu tlenem. Bardzo drogi – cena jednej butli z 10 l gazu waha się od 16 000-25 000 zł. M.in. dlatego leczenie pacjentów na oddziałach intensywnej terapii jest tak kosztowne. 


Próżnia – stosowana z podłączenia w ścianie przy łóżku pacjenta; wykorzystywana u pacjentów, u których wykonać należy np. odessanie wydzielin z dróg oddechowych. 


Tlen (O2) i tlenek azotu (NO) to leki. Mają tylko inną formę, niż standardowo postrzegane przez nas leki - tabletki, płyny itp. i podawane w inny sposób – drogą wziewną. To leki ratujące życie!

 

Foto: Bogna Bartkiewicz

 

Miejsce inwestycji

Obecna lokalizacja źródeł gazów medycznych z częścią magazynową butli 

Obecna lokalizacja źródeł gazów medycznych z częścią magazynową butli 

Zbiornik kriogeniczny tlenu medycznego i parownicą