Praca

2024-02-23

Szczecin, dnia 23.02.2024 r.

Na podstawie art. 26 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t. j. Dz. U. 2023 r., poz. 991 z późniejszymi zmianami)

UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY NR 2 PUM
z siedzibą w Szczecinie przy al. Powstańców Wielkopolskich 72
ogłasza

K O N K U R S   O F E R T

 

ZADANIE I:

w celu zawarcia umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych i koordynowanie działalnością Kliniki/Oddziału/Zakładu/Pracowni/Poradni lub zastępowanie lekarza kierującego z zakresu:

 1. chirurgii ogólnej i transplantacyjnej w Klinice Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej, postępowanie konkursowe obejmuje:
  - dla lekarza kierującego Kliniką (1 stanowisko),
  - dla zastępcy lekarza kierującego Kliniką (1 stanowisko).
 2. ginekologii operacyjnej i onkologicznej w Klinice Ginekologii Operacyjnej i Onkologii Ginekologicznej Dorosłych i Dziewcząt, postępowanie konkursowe obejmuje:
  - dla lekarza kierującego Kliniką (1 stanowisko),
  - dla zastępcy lekarza kierującego Kliniką (1 stanowisko).
 3. okulistyki w I Klinice Okulistyki, postępowanie konkursowe obejmuje:
  - dla lekarza kierującego Kliniką (1 stanowisko),
  - dla zastępcy lekarza kierującego Kliniką (1 stanowisko).
 4. okulistyki w II Klinice Okulistyki, postępowanie konkursowe obejmuje:
  - dla lekarza kierującego Kliniką (1 stanowisko).
 5. kardiochirurgii w Klinice Kardiochirurgii, postępowanie konkursowe obejmuje:
  - dla zastępcy lekarza kierującego Kliniką (1 stanowisko).
 6. rehabilitacji w Oddziale Rehabilitacji Kardiologicznej, postępowanie konkursowe obejmuje:
  - dla lekarza kierującego Oddziałem (1 stanowisko),
  - dla zastępcy lekarza kierującego Oddziałem (1 stanowisko).
 7. onkologii w Oddziale Onkologii Klinicznej postępowanie konkursowe obejmuje:
  - dla lekarza kierującego Oddziałem (1 stanowisko).
 8. ginekologii operacyjnej, onkologicznej i rekonstrukcyjnej w Oddziale Klinicznym Ginekologii Rekonstrukcyjnej i Onkologicznej, postępowanie konkursowe obejmuje:
  - dla lekarza kierującego Oddziałem (1 stanowisko),
  - dla zastępcy lekarza kierującego Oddziałem (1 stanowisko).
 9. patomorfologii w Zakładzie Patomorfologii, postępowanie konkursowe obejmuje:
  - dla lekarza kierującego Zakładem (1 stanowisko),
  - dla zastępcy lekarza kierującego Zakładem (1 stanowisko).
 10. alergologii w Poradni Alergologicznej, postępowanie konkursowe obejmuje:
  - dla lekarza kierującego Poradnią (1 stanowisko).
 11. genetyki w Poradni Genetycznej,  postępowanie konkursowe obejmuje:
  - dla lekarza kierującego Poradnią (1 stanowisko).
 12. endoskopii w Pracowni Endoskopii, postępowanie konkursowe obejmuje:
  - dla lekarza kierującego Pracownią (1 stanowisko).
 13. rentgenodiagnostyki w Zakładzie Radiologii Ogólnej, Stomatologicznej i Zabiegowej, postępowanie konkursowe obejmuje:
  - dla zastępcy lekarza kierującego Zakładem (1 stanowisko).

 

ZADANIE: II

W celu zawarcia umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych i koordynowanie działalnością Bloku Operacyjnego:

 1. Zintegrowany Blok Operacyjny, postępowanie konkursowe obejmuje:
  - dla kierownika Zintegrowanego Bloku Operacyjnego (1 stanowisko),
  - dla zastępcy lekarza kierującego ZBO (1 stanowisko).
 2. Zintegrowany Ginekologiczny Blok Operacyjny, postępowanie konkursowe obejmuje:
  - dla kierownika Bloku Operacyjnego (1 stanowisko).

Umowa zostanie zawarta na okres od 01.04.2024 r. do 31.03.2027 r. 

Oferty mogą składać podmioty wykonujące działalność leczniczą, spełniające warunki określone w art. 17 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej oraz lekarze spełniający warunki określone w art.18 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (tj. podmioty lecznicze oraz lekarze prowadzący jednoosobowe lub grupowe praktyki zawodowe), legitymujący się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych w określonym wyżej zakresie lub w określonej wyżej dziedzinie medycyny.


Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w Dziale Kadrowo-Płacowym USK-2 w terminie do dnia 4.03.2024 r. do godz. 14:00  


Ofertę wraz z załącznikiem oferent zobowiązany jest złożyć w formie pisemnej, w zamkniętych kopertach na formularzu udostępnianym przez udzielającego zamówienia. 

Do oferty na lekarza kierującego, oferent dołącza „Koncepcję funkcjonowania (Plan rozwoju) Kliniki/Oddziału/Zakładu/Poradni/Pracowni na lata 2024-2027, która musi zawierać:

 1. Spełnienie wymagań wynikających z Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie realizacji świadczeń gwarantowanych, w tym pożądaną ilość personelu lekarskiego z uwzględnieniem minimalnych norm oraz zabezpieczenie udzielania świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarki i pozostały personel medyczny (spełnienie obowiązujących norm zatrudnienia).
 2. Organizację zapewnienia całodobowego udzielania świadczeń zdrowotnych, w tym dyżurów medycznych (nie dotyczy Zakładu, Poradni i Pracowni)
 3. Wykaz personelu lekarskiego w przeliczeniu na pełne etaty i harmonogram funkcjonowania macierzystych poradni i izby przyjęć (jeśli dotyczy).
 4. Podział zakresu udzielania świadczeń zdrowotnych na osoby funkcyjne w Klinice/Oddziale/Zakładzie.
 5. Propozycję zasad wynagradzania personelu lekarskiego za udzielanie świadczeń zdrowotnych i pełnione dyżury medyczne.
 6. Określenie działania zmierzającego do poprawy rentowności funkcjonowania kierowanej Kliniki/Oddziału/Zakładu/Pracowni/Poradni (jeśli dotyczy).
 7. Zasady prowadzenia gospodarki materiałowej i materiałowo-lekowej.
 8. Propozycję optymalizacji rozliczeń świadczeń zdrowotnych (jeśli dotyczy).
 9. Działania związane z nadzorem nad prawidłowym prowadzeniem elektronicznej dokumentacji medycznej zgodnie z obowiązującym Rozporządzeniem Ministra Zdrowia i wewnętrznymi procedurami w przedmiotowej sprawie.
 10. Utrzymanie pożądanego stanu sanitarno-epidemiologicznego.
 11. Przestrzeganie przepisów prawa w zakresie ochrony danych osobowych  a także wewnętrznych polityk, regulaminów, procedur instrukcji dotyczących  danych osobowych funkcjonujących w USK-2.
 12. Analizę  możliwości Kliniki w zakresie zwiększenia liczby prowadzonych badań klinicznych.
 13. Przestrzeganie standardów Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia i Systemu Zarządzania Jakością.
 14. Planowane działania innowacyjne i rozszerzania zakresu udzielanych świadczeń zdrowotnych.
   


Ze „Szczegółowymi warunkami konkursu ofert” oraz projektem umowy na udzielanie świadczeń zdrowotnych zapoznawać się będzie można w Dziale Kadrowo-Płacowym USK-2, od dnia 26.02.2024 r.

Formularze ofert wraz z załącznikami można pobierać w Dziale Kadrowo-Płacowym USK-2, od dnia 26.02.2024 r.

Oferta przesłana pocztą będzie potraktowana jako złożona w terminie, jeżeli wpłynie do siedziby udzielającego zamówienia, najpóźniej w dniu i godzinie wyznaczonych jako termin składania ofert. 

Rozstrzygnięcie konkursu ofert odbędzie się w budynku administracji USK-2: 

 1. w dniu 5.03.2024 r. na stanowiska lekarza kierującego poszczególnymi komórkami organizacyjnymi,
 2. w dniu 6.03.2024 r. na stanowiska zastępcy lekarza kierującego w poszczególnych komórkach organizacyjnych

 

 

Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do przesunięcia terminu składania ofert oraz terminu rozstrzygnięcia konkursu.


 

 

 


Do pobrania:
OFERTA
SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU
ZAŁĄCZNIK NR 1
KLAUZULA INFORMACYJNA
ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH