Praca

2024-05-16

 Szczecin, dnia 16.05.2024 r. 

Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t. j. Dz. U. 2023 r., poz. 991z późniejszymi zmianami).

UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY NR 2 PUM
z siedzibą w Szczecinie przy al. Powstańców Wielkopolskich 72
ogłasza

K O N K U R S   O F E R T

 

ZADANIE I:
w celu zawarcia umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych i koordynowanie działalnością Kliniki/Oddziału/Zakładu/Pracowni/Poradni lub zastępowanie lekarza kierującego z zakresu:

 1. nefrologii, transplantologii i chorób wewnętrznych w Klinice Nefrologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych oraz Ośrodku Dializ, postępowanie obejmuje:
  -    dla lekarza kierującego Kliniką (1 stanowisko),
  -    dla zastępcy lekarza kierującego Kliniką (2 stanowiska).
 2. chirurgii ogólnej i transplantacyjnej w Klinice Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej, postępowanie konkursowe obejmuje:
  -    dla lekarza kierującego Kliniką (1 stanowisko),
  -    dla zastępcy lekarza kierującego Kliniką (1 stanowisko).
 3. ginekologii operacyjnej i onkologicznej w Klinice Ginekologii Operacyjnej i Onkologii Ginekologicznej Dorosłych i Dziewcząt, postępowanie konkursowe obejmuje:
  -    dla lekarza kierującego Kliniką (1 stanowisko),
  -    dla zastępcy lekarza kierującego Kliniką (1 stanowisko).
 4. okulistyki w I Klinice Okulistyki, postępowanie konkursowe obejmuje:
  -    dla lekarza kierującego Kliniką (1 stanowisko),
  -    dla zastępcy lekarza kierującego Kliniką (1 stanowisko).
 5. okulistyki w II Klinice Okulistyki, postępowanie konkursowe obejmuje:
  -    dla lekarza kierującego Kliniką (1 stanowisko).
 6. kardiochirurgii w Klinice Kardiochirurgii, postępowanie konkursowe obejmuje:
  -    dla zastępcy lekarza kierującego Kliniką (1 stanowisko).
 7. rehabilitacji w Oddziale Rehabilitacji Kardiologicznej, postępowanie konkursowe obejmuje:
  -    dla lekarza kierującego Oddziałem (1 stanowisko),
  -    dla zastępcy lekarza kierującego Oddziałem (1 stanowisko).
 8. onkologii w Oddziale Onkologii Klinicznej postępowanie konkursowe obejmuje:
  -    dla lekarza kierującego Oddziałem (1 stanowisko).
 9. ginekologii operacyjnej, onkologicznej i rekonstrukcyjnej w Oddziale Klinicznym Ginekologii Rekonstrukcyjnej i Onkologicznej, postępowanie konkursowe obejmuje:
  -    dla lekarza kierującego Oddziałem (1 stanowisko),
  -    dla zastępcy lekarza kierującego Oddziałem (1 stanowisko).
 10. patomorfologii w Zakładzie Patomorfologii, postępowanie konkursowe obejmuje:
  -    dla lekarza kierującego Zakładem (1 stanowisko),
  -    dla zastępcy lekarza kierującego Zakładem (1 stanowisko).
 11. alergologii w Poradni Alergologicznej, postępowanie konkursowe obejmuje:
  -    dla lekarza kierującego Poradnią (1 stanowisko).
 12. genetyki w Poradni Genetycznej,  postępowanie konkursowe obejmuje:
  -    dla lekarza kierującego Poradnią (1 stanowisko),
 13. endoskopii w Pracowni Endoskopii, postępowanie konkursowe obejmuje:
  -    dla lekarza kierującego Pracownią (1 stanowisko),
 14. rentgenodiagnostyki w Zakładzie Radiologii Ogólnej, Stomatologicznej i Zabiegowej, postępowanie obejmuje:
  -    dla zastępcy lekarza kierującego Zakładem (1 stanowisko).

 

ZADANIE: II
W celu zawarcia umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych i koordynowanie działalnością Bloku Operacyjnego:

 1. Zintegrowany Blok Operacyjny, postępowanie konkursowe obejmuje:
  -    dla kierownika Zintegrowanego Bloku Operacyjnego (1 stanowisko),
  -    dla zastępcy kierownika Zintegrowanego Bloku Operacyjnego (1 stanowisko).
 2. Zintegrowany Ginekologiczny Blok Operacyjny, postępowanie konkursowe obejmuje:
  -    dla kierownika Bloku Operacyjnego (1 stanowisko).

 

Umowa zostanie zawarta na okres od 01.07.2024 r. do 30.06.2027 r. 

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w Dziale Kadrowo-Płacowym USK-2 w terminie do dnia 24.05.2024 r. do godz. 14:00 .

Ofertę wraz z załącznikiem przystępujący do konkursu zobowiązany jest złożyć na formularzu udostępnianym przez udzielającego zamówienia. 

Do oferty na lekarza kierującego, oferent dołącza „Koncepcję funkcjonowania (Plan rozwoju) Kliniki/Oddziału/Zakładu/Poradni/Pracowni w latach 2024-2027 zawierającą:

 1. Spełnienie wymagań wynikających z Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie realizacji świadczeń gwarantowanych, w tym pożądaną ilość personelu lekarskiego z uwzględnieniem minimalnych norm oraz zabezpieczenie udzielania świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarki i pozostały personel medyczny (spełnienie obowiązujących norm zatrudnienia).
 2. Organizację zapewnienia całodobowego udzielania świadczeń zdrowotnych, w tym dyżurów medycznych (nie dotyczy Zakładu, Poradni i Pracowni)
 3. Organizacja udzielania świadczeń zdrowotnych w macierzystej poradni/-ach specjalistycznej/ych (jeśli dotyczy).
 4. Zabezpieczenie funkcjonowania izby przyjęć (jeśli dotyczy).
 5. Podział zakresu udzielania świadczeń zdrowotnych na osoby funkcyjne w Klinice/Oddziale/Zakładzie.
 6. Propozycja zasad wynagradzania personelu lekarskiego za udzielanie świadczeń zdrowotnych i pełnione dyżury medyczne.
 7. Działania zmierzające do poprawy rentowności funkcjonowania kierowanej Kliniki/Oddziału/Zakładu/Pracowni/Poradni (jeśli dotyczy).
 8. Zasady prowadzenia gospodarki materiałowej i materiałowo-lekowej.
 9. Optymalizację rozliczeń świadczeń zdrowotnych (jeśli dotyczy).
 10. Działania związane z nadzorem nad prawidłowym prowadzeniem elektronicznej dokumentacji medycznej zgodnie z obowiązującym Rozporządzeniem Ministra Zdrowia i wewnętrznymi procedurami w przedmiotowej sprawie.
 11. Utrzymanie pożądanego stanu sanitarno-epidemiologicznego.
 12. Przestrzeganie przepisów prawa w zakresie ochrony danych osobowych,  a także wewnętrznych polityk, regulaminów, procedur instrukcji dotyczących  danych osobowych funkcjonujących w USK-2.
 13. Analizę  możliwości Kliniki w zakresie zwiększenia liczby prowadzonych badań klinicznych.
 14. Przestrzeganie standardów Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia i Systemu Zarządzania Jakością.
 15. Planowane działania innowacyjne i rozszerzania zakresu udzielanych świadczeń zdrowotnych.

 

Ze „Szczegółowymi warunkami konkursu ofert” oraz projektem umowy na udzielanie świadczeń zdrowotnych zapoznawać się będzie można w Dziale Kadrowo-Płacowym USK-2, od dnia 17.05.2024 r.

Formularze ofert wraz z załącznikami można pobierać w Dziale Kadrowo-Płacowym USK-2, od dnia 17.05.2024 r.

 

Rozstrzygnięcie konkursu ofert odbędzie się w budynku administracji USK-2 w dniach 27.05.2024 r. 
Przed zawarciem umowy Oferent, którego oferta została wybrana zobowiązany jest przedłożyć oryginał albo kopię poświadczoną notarialnie informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie przestępstw określonych w rozdziale XIX i XXV Kodeksu karnego, w art. 189a i art. 207 Kodeksu karnego oraz w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2023 r. poz. 172), lub za odpowiadające tym przestępstwom czyny zabronione określone w przepisach prawa obcego. W przypadku gdy oferent, którego oferta została wybrana nie przedłoży takiej informacji to Uniwersytecki Szpital Kliniczny nr 2 PUM w Szczecinie nie zawrze z nim umowy i dokona wyboru kolejnej najkorzystniejszej oferty. 

Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do przesunięcia terminu składania ofert oraz terminu rozstrzygnięcia konkursu.
 


 


Do pobrania:
OFERTA
OŚWIADCZENIE O NIEKARALNOŚCI
SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU
ZAŁĄCZNIK NR 1
KLAUZULA INFORMACYJNA
ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

2024-05-16

Szczecin, dnia 16.05.2024r.

Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej ((Dz. U. 2023r., poz. 991 t.j.) 

UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY NR 2 PUM
z siedzibą w Szczecinie przy al. Powstańców Wlkp.72
ogłasza
K O N K U R S   O F E R T
 

w celu zawarcia umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu:

 1. nefrologii w Klinice Nefrologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych (pielęgniarka/rz);
 2. nefrologii w Klinice Nefrologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych-Ośrodek Dializ (pielęgniarka/rz);
 3. okulistyki w I Klinice Okulistyki-Blok Operacyjny (pielęgniarka/rz operacyjna/y);
 4. anestezjologii, intensywnej terapii i ostrych zatruć w Klinice Anestezjologii, Intensywnej Terapii i Ostrych Zatruć (pielęgniarka/rz anestezjologiczna/y, fizjoterapeuta);
 5. kardiochirurgii w Klinice Kardiochirurgii-Oddział Intensywnego Nadzoru Kardiochirurgicznego (pielęgniarka/rz anestezjologiczna/y);
 6. okulistyki w I Klinice Okulistyki (pielęgniarka/rz);
 7. radiologii w Zakładzie Radiologii Ogólnej, Stomatologicznej i Zabiegowej (pielęgniarka/rz);
 8. kardiologii w Klinice Kardiologii z Intensywnym Nadzorem Kardiologicznym -Pracownia Hemodynamiki (pielęgniarka/rz);
 9. chirurgii naczyniowej w Klinice Chirurgii Naczyniowej, Ogólnej i Angiologii (pielęgniarka/rz);
 10. rehabilitacji kardiologicznej w Oddziale Rehabilitacji Kardiologicznej (pielęgniarka/rz);
 11. okulistyki dziecięcej w Oddziale Okulistyki Dziecięcej II Kliniki Okulistyki (pielęgniarka/rz);
 12. kardiologii w Klinice Kardiologii z Intensywnym Nadzorem Kardiologicznym – Oddział Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego (pielęgniarka/rz);
 13. kardiologii w Izbie Przyjęć Kliniki Kardiologicznej – ratownik medyczny;
 14. położniczo-ginekologicznego w Zintegrowanym Ginekologicznym Bloku Operacyjnym (położna/y operacyjna/y);
 15. położniczo-ginekologicznego w Klinice Położnictwa i Ginekologii-Blok Porodowo-Operacyjny (położna/y operacyjna/y).

 

Umowa zostanie zawarta na okres od 01 czerwca 2024 r. do 31 maja 2026 r. . 
Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w Dziale Kadrowo-Płacowym USK-2 w terminie do dnia 27 maja 2024r. do godz. 14:00  

Ofertę wraz z załącznikiem przystępujący do konkursu zobowiązany jest złożyć na formularzu udostępnianym przez udzielającego zamówienia. 

Ze „Szczegółowymi warunkami konkursu ofert” oraz projektem umowy na udzielanie świadczeń zdrowotnych zapoznawać się będzie można w Dziale Kadrowo-Płacowym USK-2, od dnia 17 maja 2024r.

Formularze ofert wraz z załącznikami można pobierać w Dziale Kadrowo-Płacowym USK-2, od dnia 17 maja 2024r.

Rozstrzygnięcie konkursu ofert odbędzie się w dniu 28 maja 2024r. w budynku administracji USK-2. 

Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do przesunięcia terminu składania ofert oraz rozstrzygnięcia konkursu.


Do pobrania:
OFERTA
SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU
ZAŁĄCZNIK NR 1
KLAUZULA INFORMACYJNA
ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH