Strefa zamieszkania na terenie szpitala

Kierując się wzglądami bezpieczeństwa 1 września na terenie naszego szpitala wprowadzona zostaje tzw. strefa zamieszkania. Celem jest zwiększenie bezpieczeństwa i uporządkowanie organizacji ruchu drogowego oraz zasad korzystania z miejsc postojowych na terenie USK-2.

Teren każdego szpitala jest miejscem szczególnym, gdzie krzyżują się drogi dojazdowe, trakty piesze, miejsca postojowe zarezerwowane m.in. dla pojazdów uprzywilejowanych, i gdzie dbałość o bezpieczeństwo pacjentów, służb działających w ramach systemu ochrony zdrowia oraz sprawne funkcjonowanie placówki zdrowia powinna być priorytetem. 
By zapewnić to bezpieczeństwo, na terenie całego szpitala na Pomorzanach zostaje wprowadzona strefa zamieszkania.

 

Strefa zamieszkania – co to jest?
STREFA ZAMIESZKANIA to
obszar obejmujący drogi publiczne lub inne drogi, na którym obowiązują szczególne zasady ruchu drogowego, a wjazdy i wyjazdy oznaczone są odpowiednimi znakami drogowymi. 

 

Strefa zamieszkania – po co i jak zostało to przygotowane?

Celem wprowadzenia strefy zamieszkania na terenie szpitala klinicznego nr 2 jest zapewnienie bezpieczeństwa pacjentom, pracownikom szpitala i Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie, studentom PUM-u, osób odwiedzających, interesantów oraz sprawnego i bezpiecznego poruszania się pojazdów uprzywilejowanych, transportu wewnętrznego (karetki, samochody dostawcze) i działania służb ratowniczych. 

Wprowadzenie strefy zamieszkania poprzedzone było konsultacjami, wizjami lokalnymi, analizami - przeprowadzonymi przez służby i instytucje zajmujące się bezpieczeństwem, organizacją ruchu drogowego, ratowaniem życia i mienia ludzkiego (Policja, Straż Pożarna, Straż Miejska) oraz przygotowaniem projektu technicznego organizacji ruchu.

 

Strefa zamieszkania – zasady

W związku z wprowadzeniem strefy zamieszkania na terenie USK-2 od 1 września 2023 r. (najbliższy piątek) będą obowiązywać na terenie szpitala szczególne zasady w zakresie funkcjonowania miejsc postojowych oraz poruszania się pojazdami na terenie Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego Nr 2 PUM w Szczecinie. 

 

ZASADY OGÓLNE:

 1. Wjazd i wyjazd na teren USK-2 zostaje oznaczony odpowiednimi znakami drogowymi: strefa zamieszkania  (znak D-40) oraz koniec strefy zamieszkania (znak D-41).
   
 2. Maksymalna dozwolona prędkość pojazdu na terenie USK-2 wynosi 20 km/h.
 3. Należy stosować się do znaków pionowych i poziomych.
 4. Wszystkie skrzyżowania są równorzędne – ustępujemy pierwszeństwa pojazdowi nadjeżdżającemu z prawej strony.
 5. Przejścia dla pieszych oznaczone są znakami poziomymi (tzw. „zebra”). 
 6. Pieszy ma pierwszeństwo przed pojazdem. Jednak z uwagi na fakt, że teren Szpitala jest obszarem szczególnym, po którym poruszają się karetki pogotowia, pojazdy uprzywilejowane, pojazdy dostawcze (czasem dużych gabarytów), bardzo prosimy pieszych o zachowanie szczególnej ostrożności i o zachowanie uwagi, szczególnie podczas poruszania się po drogach dojazdowych.
 7. W strefie zamieszkania interwencję na tych samych zasadach co na drodze publicznej może przeprowadzić Policja i Straż Miejska. Oznacza to, że za nieprzepisowe parkowanie, przekroczenie prędkości lub inne wykroczenie funkcjonariusz ma prawo wystawić mandat zgodny z obowiązującym taryfikatorem.
 8. Wyjeżdżając ze strefy zamieszkania na drogę publiczną należy zachować szczególną ostrożność i ustąpić pierwszeństwa wszystkim pozostałym pojazdom. 

 

PARKOWANIE i POSTÓJ

 1. USK-2 posiada ogólnodostępne, niestrzeżone, nieodpłatne miejsca postojowe, z których korzystać mogą m.in. pacjenci, osoby ich odwiedzające, interesanci, pracownicy Szpitala i PUM.
 2. Obszar USK-2 jest terenem zamkniętym, a liczba miejsc postojowych ograniczona. 
 3. USK-2 nie zapewnia wszystkim pojazdom wjeżdżającym wolnych miejsc postojowych, ani informacji, czy takie miejsca są wolne. 
 4. Może zaistnieć sytuacja, że pracownicy ochrony, którzy kierują ruchem samochodowym przy wjeździe do Szpitala, odmówią wjazdu na teren USK-2. Jest to podyktowane koniecznością zapewnienia parkowania i dojazdu do klinik, izb przyjęć itp. w pierwszej kolejności pojazdom uprzywilejowanym - samochodom służb medycznych, karetkom, czy autom dowożącym pacjentów na dializy.
 5. W sytuacjach wyjątkowych, kiedy dojazd pod dany budynek jest uzasadniony stanem zdrowia pacjenta, czy osób odwiedzających, pracownicy ochrony mogą wyrazić zgodę na wjazd pojazdu na teren Szpitala. Warunkiem jest wówczas jednak tylko dowiezienie osób zainteresowanych pod daną jednostkę Szpitala i zaraz potem opuszczenie terenu Szpitala, by nie blokować dojazdu do poszczególnych budynków.
 6. Miejsca wyznaczone do pozostawania pojazdów określone są znakami D-18.
   
 7. Obowiązuje zakaz pozostawiania i postoju pojazdów w miejscach innych niż wyznaczone w tym celu oraz bezwzględny zakaz postoju pojazdów na drogach wewnętrznych o szczególnym charakterze, np. drogi przeciwpożarowe, dojazdu do izb przyjęć, do punktów dostaw zaopatrzenia.
 8. Zabronione jest pozostawianie pojazdów w miejscach oznaczonych jako miejsca przeznaczone dla konkretnych pojazdów (stanowiska służbowe, miejsca zastrzeżone lub miejsca dla pojazdów sanitarnych i zaopatrzenia), przed bramami przeciwpożarowymi.
 9. Osoby niepełnosprawne parkują swoje pojazdy na miejscach dla nich wyznaczonych (są one wydzielone przy każdym z budynków klinik). Za szybą samochodu, w widocznym miejscu powinna być pozostawiona aktualna legitymacja, upoważniająca do parkowania na miejscach dla osób niepełnosprawnych. 
 10. Korzystający z miejsca postojowego odpowiada za wszystkie szkody wyrządzone przez niego samego lub przez osoby, za które ponosi odpowiedzialność, oraz za zanieczyszczenia miejsca postoju pojazdu.
 11. USK-2 nie ponosi odpowiedzialności za pojazdy wjeżdżające na teren, ani za pozostawione w nich mienie i dokumenty.
 12. Na terenie Szpitala zabrania się bezwzględnie postoju pojazdów z włączonym silnikiem, naprawiania pojazdów i ich mycia oraz wykonywania innych czynności przy pojeździe mogących zanieczyszczać środowisko naturalne.
 13. Możliwość wjazdu na teren Szpitala mają m.in.: pacjenci wymagający pilnej pomocy medycznej, pojazdy transportu sanitarnego, osoby niepełnosprawne na podstawie okazania ważnej legitymacji osoby niepełnosprawnej, osoby o widocznej dysfunkcji ruchu, pojazdy Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Więziennej, Straży Miejskiej i innych służb wjeżdżających na teren szpitala w związku z wykonywaniem czynności służbowych, pojazdy zaopatrzenia PUM-u i Szpitala, karawany pogrzebowe, uprawnieni pracownicy PUM-u i Szpitala, użytkownicy pojazdów korzystający z zaproszenia lub za zgodą Dyrektora USK-2.

 

DBAŁOŚĆ O PRZESTRZEGANIE ZASAD I KONSEKWENCJE NIESTOSOWANIA SIĘ DO NICH:

 1. Kontrolę w zakresie przestrzegania powyższych zasad mogą prowadzić pracownicy wyznaczonego działu USK-2 lub pracownicy ochrony Szpitala.
 2. Decyzje ww. osób są wiążące dla wszystkich użytkowników dróg i miejsc postojowych na terenie USK-2.
 3. Wobec osób rażąco łamiących niniejsze Zasady, w porozumieniu z Policją lub Strażą Miejską, będą wyciągane konsekwencje wynikające z obowiązujących przepisów prawa.

 

Strefa zamieszkania – co to zmieni w praktyce? 

Dla osób stosujących się do zasad ruchu drogowego i znaków drogowych, które do tej pory funkcjonowały na terenie USK-2 – nie zmieni to zbyt wiele. Te osoby przyjmą te zmiany spokojnie. 

Natomiast dla osób, które te przepisy łamały, parkowały na miejscach zakazu postoju, poruszały się po terenie szpitala z niebezpieczną prędkością, zostawiały auta na włączonym silniku, zastawiały miejsca dojazdu do izb przyjęć, miejsca dla karetek pogotowia, zastawiały pojazdy transportu szpitalnego – dla nich strefa zamieszkania i zasady w niej obowiązujące stanowią jasny komunikat: Musisz zastosować się do wprowadzonych przepisów tak samo jak na ulicy i w strefie ruchu, jeśli nie – możesz ponieść tego konsekwencje, np. w formie mandatu lub odholowania auta na swój koszt. Bezpieczeństwo jest dla nas priorytetem. Teren Szpitala jest obszarem zamkniętym, nie jest zbyt rozległy i nie da się poszerzyć. Tym bardziej dbałość o porządek na nim, oraz dobra i bezpieczna organizacja ruchu jest niezbędna.

 

Podstawę do wprowadzenia na terenie Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego Nr 2 PUM w  Szczecinie strefy zamieszkania stanowią:

 1. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t. j. Dz. U. z 2022, poz. 988 z późniejszymi zmianami).
 2. Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (t. j. Dz. U. z 2017, poz. 784).
 3. Prawo do dysponowania nieruchomością przysługujące Samodzielnemu Publicznemu Szpitalowi Klinicznemu Nr 2 PUM w Szczecinie.