Wsparcie oddziałów udzielających świadczeń z zakresu chorób układu krążenia poprzez wzmocnienie roli Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej

 

PROJEKT JEST WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INFRASTRUKTURA i ŚRODOWISKO NA LATA 2014-2020

 

OŚ PRIORYTETOWA: XI REACT - EU

DZIAŁANIE: 11.3 Wspieranie naprawy i odporności systemu ochrony zdrowia dla podmiotów leczniczych w celu niwelowania skutków pandemii COVID-19, innych chorób zakaźnych i związanych z nimi sytuacjami kryzysowymi w zakresie wsparcia pracowni diagnostycznych oraz innych jednostek zajmujących się diagnostyką, współpracujących z oddziałami oraz innymi jednostkami organizacyjnymi podmiotów leczniczych ponadregionalnych, udzielających świadczeń zdrowotnych dedykowanych chorobom układu krążenia, nowotworowym, układu kostno-stawowo-mięśniowego, układu oddechowego, w zakresie ginekologii, położnictwa, neonatologii, pediatrii oraz innych oddziałów zajmujących się leczeniem dzieci (roboty budowlane, doposażenie, w tym zakup wyrobów medycznych jednorazowego użytku, środków ochrony indywidualnej oraz środków do dezynfekcji).

Beneficjent:  
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 2 PUM w Szczecinie

Wartość projektu: 
12 080 193,82 zł

Wartość dofinansowania z Unii Europejskiej: 
12 060 338,55 zł

Planowany okres realizacji: 
28.03.2023 r. – 31.12.2023 r.

Celem projektu jest wdrożenie działań naprawczych oraz przeciwdziałających pandemii COVID-19, a także innym chorobom zakaźnym oraz wywołanym nimi negatywnym skutkom zdrowotnym i społecznym poprzez zwiększenie odporności systemu ochrony zdrowia w szczególności zwiększenie dostępności do diagnostyki laboratoryjnej dla pacjentów z chorobami układu krążenia w SPSK-2 w Szczecinie.

Inwestycja zapewni realizację procesu diagnostycznego w jednej lokalizacji bez zbędnego transportu materiału biologicznego oraz umożliwi dosprzętowienie pracowni diagnostycznych w najnowocześniejszą aparaturę laboratoryjną. Zakres przedsięwzięcia obejmuje zagospodarowanie pomieszczeń w budynku M na III i IV piętrze na potrzeby pracowni diagnostycznych Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej. Jednostki, które będą zlokalizowane w budynku M to: Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej, Pracownia Serologii Transfuzjologicznej, Pracownia Immunologiczna, Bank Krwi, Pracowania HLA.

Zgłaszanie nieprawidłowości w związku z realizacją projektu pn. „Wsparcie oddziałów udzielających świadczeń z zakresu chorób układu krążenia poprzez wzmocnienie roli Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej”