Zakup aparatury medycznej dla SPSK nr 2 PUM w Szczecinie, w celu świadczenia jak najwyższej jakości usług, związanych z walką i skutkami COVID-19

 

Projekt jest dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020

Beneficjent: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 2 PUM w Szczecinie

Wartość projektu:  659.105,22 zł

Wartość dofinansowania z EFS: 560.239,43 zł

Dotacja celowa Ministra Zdrowia: 98.865,79 zł

Planowany okres realizacji: 01.02.2020–31.12.2020 

Cele projektu: walka i przeciwdziałanie skutkom pandemii COVID-19 na terenie województwa zachodniopomorskiego, gminy miasta Szczecin w okresie od 01.02.2020–31.12.2020 r., poprzez doposażenie SPSK-2 PUM w Szczecinie w sprzęt i inne wyposażenie niezbędne do tego celu.

Efekty projektu:  Poprzez odpowiednie doposażenie jednostki - zakup sprzętu, projekt przyczyni się do złagodzenia sytuacji epidemiologicznej i wpłynie na lepszą jakość oferowanych usług społeczeństwu. Grupą docelową projektu są bezpośrednio: podmioty wykonujące działalność leczniczą wymienione w Wykazie podmiotów udzielających świadczeń opieki zdrowotnej, w związku z przeciwdziałaniem COVID-19 na terenie województwa zachodniopomorskiego (wojewódzkie, powiatowe, resortowe, kliniczne), włączane do walki z COVID-19, w tym SPSK-2 PUM w Szczecinie. Poprzez doposażenie jednostki pośrednio grupą docelową są również mieszkańcy województwa.