Poprawa jakości i dostępności usług medycznych w zakresie chorób układu krążenia – przebudowa pomieszczeń budynku W i K wraz z wyposażeniem

Projekt pn. „Poprawa jakości i dostępności usług medycznych w zakresie chorób układu krążenia – przebudowa pomieszczeń budynku W i K wraz z wyposażeniem”

 

Fundusze Europejskie (logo) Unia Europejska (logo)

 

 

PROJEKT JEST WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO NA LATA 2014 - 2020

 

Oś priorytetowa IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia


Działanie 9.2. Infrastruktura ponadregionalnych podmiotów leczniczych  w zakresie wsparcia oddziałów oraz innych jednostek organizacyjnych szpitali ponadregionalnych udzielających świadczeń zdrowotnych stacjonarnych i całodobowych na rzecz osób dorosłych, dedykowanych chorobom układu krążenia oraz wsparcia pracowni diagnostycznych oraz innych jednostek zajmujących się diagnostyką współpracujących z oddziałami oraz innymi jednostkami organizacyjnymi szpitali ponadregionalnych, udzielających świadczeń zdrowotnych stacjonarnych i całodobowych na rzecz osób dorosłych, dedykowanych chorobom układu krążenia.

 

Beneficjent: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 2 PUM w Szczecinie
Wartość projektu: 14 667 621,28 zł
Wartość dofinansowania z Unii Europejskiej: 10 805 534,64 zl
Planowany okres realizacji: Zrealizowano

 

Celem ogólnym projektu jest poprawa efektywności systemu ochrony zdrowia w zakresie leczenia chorób układu krążenia. Natomiast cel bezpośredni to zwiększenie dostępności i efektywności leczenia chorób układu krążenia pacjentów korzystających z usług SPSK-2 w Szczecinie.

 

W ramach projektu zakłada się przebudowę pomieszczeń w budynku W i K dla potrzeb Klinik Kardiologii i Kardiochirurgii ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb oddziałów intensywnej opieki tych klinik oraz intensywnej terapii kardiochirurgicznej wraz z zakupem wyposażenia do objętych projektem jednostek SPSK-2 w Szczecinie.

 

 

Zgłaszanie nieprawidłowości w związku z realizacją Projektu pn. „Poprawa jakości i dostępności usług medycznych w zakresie chorób układu krążenia – przebudowa pomieszczeń budynku W i K wraz z wyposażeniem”